(ต่อจากตอนที่ 1)

2. วิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และด้านอื่นๆ

ปริญญา – วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
ระยะเวลาเรียน – 4 ปี (ต่อจาก ม.6)

วิทยาการคอมพิวเตอร์
ขอบเขตงาน – ประยุกค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาการคำนวณ ระบบคอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูลสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมประมวลผลด้วยภาษาต่างๆ เช่น Python, C++, PHP, ASP, Visual Basic, Java ฯลฯ การติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูล/เว็บไซต์/ระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ ออกแบบและสร้างคอมพิวเตอร์กราฟิก/มัลติมีเดีย ศึกษา วิเคราะห์กาหนดคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ออกแบบเกี่ยวกับชุดคําสั่งระบบ ชุดคาสั่งประยุกต์ การจัดทําคู่มือการใช้คําสั่งต่างๆ กําหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดคําสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ ดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้คำปรึกษาแนะนํา อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงาน ฯลฯ
การประกอบอาชีพ – นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ผู้ดูแลระบบเครือข่าย โปรแกรมเมอร์ ผู้ประกอบการทางด้านฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ ฯลฯ

เทคโนโลยีสารสนเทศ / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ / การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
ขอบเขตงาน – ประยุกค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ระบบคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และการจัดการข้อมูลสารสนเทศ การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงาน การออกแบบและสร้างเว็บไซต์เพื่อการสื่อสารองค์กร การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารและจัดการทางธุรกิจและอุตสาหกรรม จัดเตรียมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์
การประกอบอาชีพ – นักออกแบบและสร้างเว็บไซต์เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีการอาหาร / อุตสาหกรรมการเกษตร
ขอบเขตงาน – ประยุกต์ความรู้ด้านเคมี ชีวเคมี จุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์ สรีวิทยา และโภชนาการ เพื่อออกแบบและกำหนดสูตร/โครงสร้าง/ลักษณะผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมกับผู้บริโภค
การประกอบอาชีพ – นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้ควบคุม/ประกันคุณภาพ/ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร ฯลฯ

เทคนิคการแพทย์
ขอบเขตงาน – ประยุกต์ความรู้ด้านจุลชีววิทยา โลหิตวิทยา เคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยา ปรสิตวิทยา และพยาธิวิทยา เพื่อตรวจเลือดหาค่าต่างๆ เช่น น้ำตาล ไขมัน เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง กรดยูริค ฮอร์โมน ฯลฯ ตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระ ตรวจเสมหะของผู้ป่วย ตรวจเชื้อโรคต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการ สำหรับใช้ประกอบการวินิจฉัยโรคของแพทย์ จัดการธนาคารเลือด/อวัยวะสำหรับปลูกถ่าย จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การประกอบอาชีพ – นักเทคนิคการแพทย์ ตรวจโรคต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการ ผู้ควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจโรคทางการแพทย์ในโรงพยาบาล ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ฯลฯ

จุลชีววิทยา
ขอบเขตงาน – ประยุกต์ความรู้ด้านชีววิทยาเพื่อตรวจเชื้อโรค เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต ฯลฯ ด้วยการเพาะเชื้อ การใช้กล้องจุลทรรศน์ การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สำหรับใช้ประกอบการตรวจเชื้อโรคของนักเทคนิคการแพทย์/แพทย์ ฯลฯ ตรวจสิ่งปนเปื้อนในอาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค ฯลฯ
การประกอบอาชีพ – นักวิทยาศาสตร์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล หน่วยราชการ นายตำรวจนิติวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

รังสีเทคนิค
ขอบเขตงาน – ถ่ายเอ็กเรย์ (x-ray) อวัยวะของร่างกายตามที่แพทย์กำหนด ดูแลบำรุงรักษาเครื่องเอ็กเรย์ ช่วยงานรังสีแพทย์ ฯลฯ
การประกอบอาชีพ – นักรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์

กายอุปกรณ์
ขอบเขตงาน – ออกแบบ สร้าง ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ และซ่อมแซมอวัยวะเทียมหลักเพื่อทดแทนอวัยวะของร่างกายมนุษย์จริง เช่น ขาเทียม แขนเทียม มือเทียม ข้อต่อเทียม ดวงตาเทียม ฟันเทียม ฯลฯ และอวัยวะเทียมเสริมเพื่อช่วยให้ช่วยอวัยวะที่ผิดปกติสามารถกลับมาทำงานได้ใกล้เคียงกับอวัยวะปกติ เช่น แผ่นรองในรองเท้า เหล็กพยุงขา เหล็กพยุง/ดัดหลัง ไม้เท้า โครงเหล็กช่วยพยุงร่างกายและเดิน อุปกรณ์ประคองคอ/แขน/ขา ฯลฯ สาขานี้มีเปิดเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การประกอบอาชีพ – นักกายอุปกรณ์ ทำแขน/ขาเทียม ฟันปลอม ข้อเข่าเทียม ฯลฯ

ทัศนมาตรศาสตร์
ขอบเขตงาน – ประยุกต์ความรู้ด้านชีววิทยาและกายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น เพื่อตรวจวัดสายตา ระบบการมองเห็น และสุขภาพตาเบื้องต้นของมนุษย์ รักษาปัญหาด้านสายตาและความผิดปกติของกล้ามเนื้อตาเป็นหลัก โดยใช้แว่นตาและเลนส์แก้วตาเทียมในการบำบัดรักษา ตรวจสายตาด้วยอุปกรณ์สมัยใหม่ระบบดิจิทัล และส่งต่อคนไข้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพตาหรือโรคตาไปยังจักษุแพทย์เพื่อทำการรักษาต่อไป (สาขานี้มีหลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยรังสิต)
การประกอบอาชีพ - นักทัศนมาตรในร้านแว่นตา คลินิกสายตา โรงงานผลิตแว่นตาและเลนส์แก้วตาเทียม

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ขอบเขตงาน – ประยุกต์ความรู้ด้านเคมี ชีวเคมี พฤกษศาสตร์ วิทยาการสมุนไพร วิทยาศาสตร์ผิวหนัง และเภสัชวิทยาเบื้องต้น เพื่อการผลิต การทดสอบประสิทธิภาพ การประเมินประสิทธิผลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้วยวัตถุดิบ กระบวนการ เครื่องมือ และเทคนิคทางเทคโนโลยีที่สนับสนุน
การประกอบอาชีพ – นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางในโรงงาน ผู้ประกอบอาชีพในธุรกิจเครื่องสำอาง

เทคโนโลยีความงาม
ขอบเขตงาน – ประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เภสัชศาสตร์พื้นฐาน และบริหารธุรกิจ เพื่อการบริการด้านความงาม  การปรนนิบัติร่างกาย การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมความงาม การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การประยุกต์เทคโนโลยีทางความงาม การวิจัย การประกอบธุรกิจ การตลาด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความงามได้อย่างเหมาะสม
การประกอบอาชีพ – นักวิชาการด้านความงามประจำสถานบริการสปา นักวิชาการด้านเครื่องสำอาง นักวิทยาศาสตร์ประจำโรงงานผลิตอุปกรณ์และเครื่องสำอางเสริมความงาม ฯลฯ

คอมพิวเตอร์กราฟิคและมัลติมีเดีย / ดิจิตอลอาร์ต / เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
ขอบเขตงาน – ประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และศิลปะเพื่อออกแบบรูปภาพหลายๆ มิติ ภาพเคลื่อนไหว และเกมส์ สร้างเรื่องราว ออกแบบตัวละครและฉาก การถ่ายภาพ และการตัดต่อ การสร้างสรรค์ภาพยนต์ วิทยุ โทรทัศน์ และการผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่างๆ ทางโซเชียลมีเดีย
การประกอบอาชีพ - นักออกแบบกราฟิค นักสร้างสื่อโฆษณา นักสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์ นักออกแบบสิ่งพิมพ์ นักออกแบบนิทรรศการ ฯลฯ

ภูมิสารสนเทศศาสตร์
ขอบเขตงาน -ประยุกต์ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ นิเวศวิทยา สถาปัตยกรรมผังเมือง สถิติ อุตุนิยมวิทยา และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการพื้นที่ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ การบริหารพื้นที่ท้องถิ่น การบริหารเมืองอัจฉริยะ ฯลฯ
การประกอบอาชีพ - นักภูมิสารสนเทศศาสตร์ ในหน่วยงานเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา ทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ ฯลฯ

เทคโนโลยีชีวภาพ
ขอบเขตงาน - ประยุกต์ความรู้ด้านชีววิทยา ชีวเคมี และพันธุวิศวกรรม เพื่อพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการแพทย์ การเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม ฯลฯ ด้านการเกษตร เป็นการดัดแปลงทางพันธุกรรมพืชเพื่อเพิ่มผลผลิต ทนต่อสภาวะแวดล้อม แมลงศัตรูพืช และโรคพืช การใช้จุลินทรีย์บำบัดมลพิษของสิ่งแวดล้อม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อสกัดสารทำผลิตภัณฑ์บำรุงดูแลสุขภาพและเครื่องสำอาง พัฒนาการผลิตรูปแบบของยาปฏิชีวนะ วัคซีน ชุดทดสอบโรค ฯลฯ พัฒนาระบบอาหารที่สร้างประโยชน์ทางคุณค่าโภชนาการได้ดี วิธีการถนอมอาหาร พัฒนาพันธุ์สัตว์ที่เจริญเติบโตได้ดีให้ผลผลิตสูง ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ทนต่อโรคและสภาวะแวดล้อม
การประกอบอาชีพ - นักเทคโนโลยีชีวภาพ นักวิทยาศาสตร์ชีววภาพ ประจำห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยราชการ ฯลฯ

โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
ขอบเขตงาน - คัดกรอง ประเมินภาวะโภชนาการ วางแผนและดำเนินการให้โภชนบำบัด รวมไปถึงการประเมินการให้คำแนะนำและปรึกษาด้านโภชนาการ/โภชนบำบัดได้ จัดการและวางแผนการให้บริการอาหารปริมาณ วิจัยทางด้านโภชนศาสตร์ การกำหนดอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
การประกอบอาชีพ - นักโภชนาการ นักพัฒนาสูตรอาหาร ฯลฯ

วิทยาศาสตร์ข้อมูล / วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ / วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
ขอบเขตงาน - ประยุกต์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อรวบรวมข้อมูลดิบจากแหล่งข้อมูลต่างๆ สร้างชุดข้อมูลที่ง่ายต่อการวิเคราะห์ พัฒนาระบบเข้าถึงข้อมูล การแปลงข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนบริหารจัดการและการตัดสินใจทางธุรกิจ สร้างแบบจำลองในการนำไปใช้ทำนาย/คาดการณ์ทางธุรกิจ ฯลฯ
การประกอบอาชีพ - ข้อมูลวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักสถิติข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ

เคมีอุตสาหกรรม
ขอบเขตงาน - ประยุกต์ความรู้ด้านเคมี ชีวเคมี และวิศวกรรมการผลิต เพื่อผลิตสินค้าทุกชนิดที่มีองค์ประกอบทางเคมีในเชิงอุตสาหกรรม
การประกอบอาชีพ - ผู้ควบคุมการผลิต นักควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องปฏิบัติการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โพลิเมอร์ วัสดุ อาหาร ยา/เครื่องสำอาง ฯลฯ

ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
ขอบเขตงาน - ประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า/เครื่องกล/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ และแพทยศาสตร์ เพื่อผลิตและคิดค้นเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบความเที่ยงตรงของอุปกรณ์) ดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดเตรียมเครื่องมือแพทย์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน สาขานี้คล้ายกับสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
การประกอบอาชีพ - นักผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ผู้จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ประจำโรงพยาบาล ฯลฯ

วัสดุศาสตร์และพอลิเมอร์ / วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี / เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์
ขอบเขตงาน - ประยุกต์ความรู้ด้านวัสดุและวิศวกรรมศาสตร์เพื่อศึกษาและคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของวัสดุกับสมบัติของวัสดุ เพื่อออกแบบ สร้าง ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของวัสดุให้สามารถใช้ได้ตามจุดประสงค์
การประกอบอาชีพ - ผู้ควบคุมการผลิตวัสดุ นักออกแบบและสร้างวัสดุ นักวิเคราะห์วัสดุ ฯลฯ

เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
ขอบเขตงาน - ประยุกต์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาตร์ เพื่อออกแบบและสร้างแม่พิมพ์โลหะและพลาสติกสำหรับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ยานพาหนะ เครื่องจักกล เครื่องมือ สิ่งของเครื่องใช้ ฯลฯ
การประกอบอาชีพ - วิศวกรการผลิต ออกแบบ ควบคุมคุณภาพและการบำรุงรักษาแม่พิมพ์/เครื่องมือ

เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
ขอบเขตงาน - ประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์เพื่อออกแบบ สร้าง ตรวจสอบ ดูแลบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องทำความเย็น เช่น ตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
การประกอบอาชีพ - ผู้ควบคุมการผลิตและตรวจสอบเครื่องทำความเย็น นายช่างติดตั้ง บำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องทำความเย็น ฯลฯ

เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน
ขอบเขตงาน - สาขานี้คล้ายกับสาขาวิศวรกรรมการบินและอวกาศ แต่เน้นการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมอากาศยาน
การประกอบอาชีพ - นายช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน

เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
ขอบเขตงาน - ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมวัสดุและวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อการเชื่อมโลหะในการทำโครงสร้างต่างๆ
การประกอบอาชีพ - นายช่างเชื่อมโลหะ

การบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ / ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ขอบเขตงาน - ประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และบริหารธุรกิจ เพื่อออกแบบ สร้าง บำรุงรักษา ตรวจสอบ และบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง
การประกอบอาชีพ - นักวิชาการคอมพิวเตอร์/นักเทคโนโลยีสารสนเทศประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์สร้างระบบตรวจสอบภัยคุกคามไซเบอร์ ตำรวจ/ทหารไซเบอร์ ฯลฯ

เทคโนโลยีสิ่งทอ
ขอบเขตงาน - ประยุกต์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และศิลปะ เพื่อออกแบบ สร้าง ตรวจสอบ และวิเคราะห์วัสดุที่นำมาทำผืนผ้า ออกแบบสี ลวดลาย และลักษณะพื้นผิวของผ้า ฯลฯ
การประกอบอาชีพ - นักวิทยาศาสตร์ในโรงงานทอผ้า

เทคโนโลยีธรณี / ธรณีวิทยา
ขอบเขตงาน - ประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เคมี/ชีววิทยา ทรัพยากรธรรมชาติ และวิศวกรรมสำรวจ เพื่อค้นหา ตรวจสอบ และวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน/หิน/แร่/น้ำมันดิบ/ซากฟอสซิล ฯลฯ สาขาที่ใกล้เคียงกัน คือ วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
การประกอบอาชีพ - นักธรณีวิทยา นักสำรวจทรัพยากร นักวิเคราะห์ดิน/หิน/แร่/น้ำมันดิบ/ซากฟอสซิล ฯลฯ

ปัญญาประดิษฐ์
ขอบเขตงาน - ประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟท์แวร์ ภาษาศาสตร์ และตรรกศาสตร์ เพื่อออกแบบและสร้างระบบประมวลผลเชิงลึกให้ใกล้เคียงกับความฉลาดของมนุษย์ เช่น การแปลภาษา การค้นหาเส้นทาง การแก้โจทย์ปัญหา การตอบคำถาม ฯลฯ สาขานี้คล้ายกับสาขาวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ แต่เน้นที่การเขียนโปรแกรม ไม่เน้นตัวเครื่องหรือหุ่นยนต์ ฯลฯ
การประกอบอาชีพ - นักสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม โปรแกรมเมอร์ระบบอัตโนมัติ

อัญมณีวิทยาและเครื่องประดับ
ขอบเขตงาน -ประยุกต์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และธรณีวิทยา เพื่อการวิเคราะห์อัญมณี
การประกอบอาชีพ - นักสำรวจ/นักวิเคราะห์เพชรพลอย นักวิทยาศาสตร์ผลิตอัญมณีเทียม

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ขอบเขตงาน - ประยุกต์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ เพื่อศึกษา ค้นคว้า ตรวจสอบ และวิเคราะห์ยางและพอลิเมอร์ซึ่งเป็นสารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่และมีมวลโมเลกุลมากประกอบด้วยหน่วยเล็กๆ ของสารที่อาจจะเหมือนกันหรือต่างกันมาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ ได้แก่ พอลิเมอร์ธรรมชาติ เช่น โปรตีน แป้ง เซลลูโลส ยางธรรมชาติ ฯลฯ และพอลิเมอร์สังเคราะห์ เช่น พลาสติก ไนลอน ดาครอน ลูไซต์ ฯลฯ
การประกอบอาชีพ - ผู้ควบคุมการผลิตยางและพอลิเมอร์ในโรงงงานอุตสาหกรรม นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์/สังเคราะห์ยางและพอลิเมอร์ ฯลฯ

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว / เทคโนโลยีการแปรูปอาหาร
ขอบเขตงาน - ประยุกต์ความรู้ด้านเกษตรศาสตร์ เคมี โภชนาการ และวิศวกรรมการผลิต เพื่อสร้าง ผลิต ตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร สาขานี้คล้ายกับสาขาเทคโนโลยีอาหาร แต่เน้นการนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปและสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในเชิงอุตสาหกรรม
การประกอบอาชีพ - นักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร

3. บริหารธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์

ปริญญา – บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
ระยะเวลาเรียน – 4 ปี (ต่อจาก ม.6)

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / นวัตกรรมบริการดิจิตัล / ธุรกิจดิจิทัล / เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ / เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
ขอบเขตงาน – ประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และบริหารธุรกิจ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงาน การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น จัดการระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทางธุรกิจ ระบบธุรกิจ/การเงินออนไลน์ ออกและและสร้างเว็บไซต์ทางธุรกิจ นำระบบสารสนเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานธุรกิจและการจัดการภาคอุตสาหกรรมและภาคราชการ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจเชิงยุทธศาสตร์ และการติดตามประเมินผลการตอบกลับของลูกค้า/ผู้รับบริการ เฝ้าระวังการละเมิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
การประกอบอาชีพ – นักคอมพิวเตอร์/นักเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงงาน บริษัท ห้าง ร้าน หน่วยราชการ ประกอบอาชีพส่วนตัวในธุรกิจคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์)

ระบบสารสนเทศ
ขอบเขตงาน – ประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบ สร้างและจัดการระบบฐานข้อมูล การสร้างระบบสื่อสารข้อมูลระหว่างองค์กรกับผู้รับบริการ การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ นำระบบสารสนเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับองค์กรอย่างเหมาะสม ฯลฯ
การประกอบอาชีพ – นักเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงงาน บริษัท ห้าง ร้าน หน่วยราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา ผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์) ฯลฯ

โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
ขอบเขตงาน - ประยุกต์ความรู้หลายด้านโลจิสติกส์ (Logistics) เพื่อจัดการระบบขนส่ง การเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ ทั้งภาคพื้นดิน ทางเรือ และทางอากาศ ออกแบบ สร้าง ตรวจสอบ และวิเคราะห์กระบวนการ วิธีการ การวางแผนสินค้าคงคลัง การจัดเก็บ ควบคุม การบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (แรงงาน) ฯลฯ เพื่อให้สินค้า/บริการจากผู้ผลิต/ผู้ให้บริการไปถึงปลายทาง (ลูกค้า/ผู้รับบริการ) ตามความต้องการ (Demand) หรืออุประสงค์ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ/กำลังแรงงาน การผลิตสินค้า/บริการ การนำเข้าวัตถุดิบ/บริการ รวมๆ เรียกว่า ซัพพลายเชน (Supply chain) หรือโซ่อุปทาน สาขานี้คล้ายกับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ/วิศวกรรมการผลิต แต่เน้นที่การบริหารจัดการระบบหรือบริหารธุรกิจ ไม่เน้นการสร้างระบบ กลไก และเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพด้วยเครื่องมือเหมือนกับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ/วิศวกรรมการผลิต
การประกอบอาชีพ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายการขนส่ง นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นักวางแผน/จัดหาวัตถุดิบ/การผลิต/การกระจายสินค้า นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ ฯลฯ

ธุรกิจวิศวกรรม
ขอบเขตงาน - ประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน บริหารธุรกิจ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการทางวิศวกรรม โดยการบริหารจัดการ วางแผน ตรวจติดตามและประเมินผล การประเมินค่าใช้จ่าย การตลาด สัญญานิติกรรม เช่น โครงการก่อสร้างสะพาน โครงการก่อสร้างถนน  โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ฯลฯ
การประกอบอาชีพ - นักจัดการ/นักวางแผน/นักประเมินโครงการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดประจำโครงการก่อสร้าง ฯลฯ

4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบ
ปริญญา - สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
ระยะเวลาเรียน - 5 ปี (ต่อจาก ม.6)
แบ่งเป็น
สถาปัตยกรรม - ออกแบบอาคาร สวน สนาม พิพิธภัณฑ์ เวที นิทรรศการ สถาปัตยกรรมภายใน/มัณฑนศิลป์ - ออกแบบภายในอาคาร เวทีการแสดง นิทรรศการ ฯลฯ
ภูมิสถาปัตยกรรม - ออกแบบ ปรับแต่ง ผังเมืองและที่อยู่อาศัย สนามเด็กเล่น สนามกีฬา สวนสาธารณะ สวนสัตว์ การอนุรักษ์ธรรมชาติ ป่า ต้นน้ำ การอนุรักษ์โบราณสถาน ฯลฯ
สถาปัตยกรรมไทย - ออกแบบสถาปัตยกรรมไทย ลายไทย ศิลปไทย ศาสนสถาน เรือนไทยโบราณ เรือนไทยประยุกต์ในโรงแรม สถานที่พักตากอากาศ ฯลฯ
สถาปัตยกรรมผังเมือง - จัดระเบียบภูมิทัศน์ของบ้านเมือง อนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่า วางแผนผังเมืองเพื่อความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่เสี่ยงต่อภัยภิบัติต่างๆ

ออกแบบอุตสาหกรรม / ศิลปอุตสาหกรรม / ออกแบบผลิตภัณฑ์ / คอมพิวเตอร์กราฟิค /การออกแบบดิจิทัล / การออกแบบนิเทศศิลป์
ปริญญา - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) / เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) / ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) / ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
ระยะเวลาเรียน - 4 ปี
ขอบเขตงาน - ออกแบบผลิตภัณฑ์ เซรามิกส์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งของ เครื่องใช้ ของเล่น ลายผ้า แฟชั่น เฟอร์นิเจอร์ นิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ เวทีการแสดง สิ่งพิมพ์ กราฟิก โฆษณา ตราสัญลักษณ์ ฉลากสินค้า โทรทัศน์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ
การประกอบอาชีพ – สถาปนิก นักออกแบบนิทรรศการ นักออกแบบพิพิธภัณฑ์ มัณฑนากร/นักออกแบบตกแต่งภายในอาคาร ภูมิสถาปนิก (ออกแบบสวน สนาม)

การเตรียมทำแฟ้มสะสมงาน (พอร์ต) ที่ดีเพื่อพิชิตใจคณะกรรมการ
การรับสมัครเข้ามหาวิทยาลัยด้วยการยื่นแฟ้มสะสมงานที่มีมากพอและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหรือคณะที่เลือกมากที่สุด (ร่วมกับวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) เป็นโอกาสแรกในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะ สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยที่เลือกและใฝ่ฝันจะเรียนต่อทางเทคโนโลยี มากกว่าผู้ที่ไม่มีแฟ้มสะสมงาน หรือมีแฟ้มสะสมงานแต่ไม่ดีและไม่มากเพียงพอ ถ้าไม่ได้รับการคัดเลือกในรอบยื่นแฟ้มสะสมงาน (อาจด้วยเหตุที่ตอบสัมภาษณ์ไม่ดี ทำตามคำสั่งของคณะกรรมการสัมภาษณ์ไม่ได้ เช่น ให้เขียนโฟลชาร์ต ภาษาซี ภาษาไพธอน ขั้นตอนวิธี-อัลกอลิธึมเบื้องต้น ฯ) ยังสามารถนำแฟ้มสะสมงานไปยื่นในรอบโควตา รอบผู้มีความสามารถพิเศษ และรอบยื่นคะแนนสอบกลาง ดังนั้น จะขอแนะนำการเตรียมแฟ้มสะสมงานที่ดีซึ่งได้ตัวอย่างจากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในการได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในคณะและสาขาวิชาที่ปรารถนา ดังนี้

1. หลักฐาน เอกสาร วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร รูปถ่าย ที่เน้นเฉพาะสาขา

วิศวกรรมศาสตร์

หลักฐานการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ ภาษาซี/ไพธอน – การทำแบบฝึกหัด แก้โจทย์ (เขียนด้วยลายมือ)
โครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานหุ่นยนต์ โครงงานสิ่งประดิษฐ์
โครงงานเกี่ยวกับสารเคมี/น้ำมัน/สิ่งแวดล้อม/อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ทำในชั้นเรียน ไม่จำเป็นต้องได้รับรางวัล
การฝึกสร้างระบบวิศวกรรมด้วย Gigo/Lego
โครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์
กิจกรรมตอบปัญญหาทางวิศวกรรม
การเขียนแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น
กิจกรรมค่ายวิชาการ/เปิดบ้าน/นิทรรศการทางวิศวกรรม/ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
ชมนิทรรศการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี ฯลฯ

คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักฐานการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ ภาษาซี/ไพธอน – การทำแบบฝึกหัด แก้โจทย์ (เขียนด้วยลายมือ)
โครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานหุ่นยนต์ ทำในชั้นเรียน ไม่จำเป็นต้องได้รับรางวัล
การฝึกสร้างระบบวิศวกรรมด้วย Gigo/Lego
การฝึกเขียนภาษาซี/ไพธอนบน Arduino/Raspberry/Kidbyte boards
การเขียนขั้นตอนวิธี – อัลกอลิธึม (Algorithm)
การเขียนแผนผังขั้นตอนการทำงาน (Flow Chart)
การออกแบบและสร้างเว็บไซต์ กราฟิก
การซ่อมคอมพิวเตอร์/แก้อาการเสียเบื้องต้น
การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการทางคอมพิวเตอร์/ภาษาอังกฤษ การแข่งขันตอบปัญหา/การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป ฯลฯ

สถาปัตยกรรม/ออกแบบ

การวาดลายเส้นทั่วไป
การวาดลายไทย
การวาดลายศิลป์สมัยใหม่
การออกแบบโลโก้ ตราสัญญลักษณ์ สัตว์นำโชคในการแข่งขันกีฬา
การออกแบบสิ่งของ เครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้า เวที บูทนิทรรศการ ตู้โชว์สินค้า
การออกแบบสะพาน สนามเด็กเล่น สวนหย่อม ศาลาที่พักผู้โดยสาร บ้าน อาคาร ฯ
การสร้างโมเดลจากไม้จิ้มฟัน/ไม้เสียบไอศครีม
การวาดรูปสีน้ำ สีน้ำมัน คอมพิวเตอร์กราฟิก
กิจกรรมซ่อมแซม/ปรับปรุง/ตกแต่งรั้ว กำแพง อาคาร ศาสนสถาน สนามเด็กเล่น ฯลฯ
การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการทางสถาปัตย์/ศิลปะ/การออกแบบ ฯลฯ

วิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์/โครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ทำในชั้นเรียน ไม่จำเป็นต้องได้รับรางวัล
การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ (สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่ายวิชาการทางวิทยาศาสตร์ เปิดบ้าน-เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย) ภายในโรงเรียน สถานที่ราชการ หรือมหาวิทยาลัย
การทำผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น สบู่ แชมพู น้ำยาล้างจาน ฯ
กิจกรรมช่วยลดภาวะโลกร้อน เช่น คัดแยกขยะ ให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ/ลดการใช้ถุงพลาสติกแก่เด็ก/ชุมชน ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ ปลูกป่าชายเลน ปลูกพืชทดแทนในป่าเสื่อมโทรม ฯ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
การทำกระดาษจากพืช/เศษกระดาษ
การทำและใช้ประโยชน์จากการหมักเศษอาหาร / น้ำหมักชีวภาพ ฯลฯ

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ระบบสารสนเทศ)

การใช้โปรแกรมชุดสำนักงาน (Microsoft Offices)
การใช้โปรแกรมชุด Google Apps
โครงงานคอมพิวเตอร์ทำในชั้นเรียน ไม่จำเป็นต้องได้รับรางวัล
การสร้างฐานข้อมูลด้วย Google Sheet/Microsoft Access
การทำบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการทางคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

2. หลักฐาน เอกสาร วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร รูปถ่าย ที่ทุกสาขาควรมี

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ จิตอาสา เช่น เก็บกวาดถนน สนามเด็กเล่น วัด โรงเรียน สถานีอนามัย ซ่อมแซม ทาสี ปลูกต้นไม้ ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัย เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย/พิการ ผู้ประกาศเสียงตามสายของหมู่บ้าน ฯ
กิจกรรมครอบครัว

***สิ่งที่ไม่ควรมีในแฟ้มสะสมงาน เช่น

รูปเซลฟี่ตนเองในท่าทางล้อเล่น ที่ไม่ใช่การทำงาน/การบำเพ็ญประโยชน์
รูปถือป้ายนำขบวนงานกีฬาสีภายในโรงเรียน
รูปรับถ้วยรางวัลการประกวดร้องเพลง
รูปออกกำลังกาย เต้นรำ เต้นแอโรบิค
รูปเป็นนางนพมาศในวันลอยกระทง/เทพีสงกรานต์
ประกาศนียบัตรผู้สอบธรรมะ แข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษไทย สังคมศึกษา ฯลฯ

การเตรียมตัวด้านภาษาอังกฤษเพื่อสมัครเรียนในหลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ดังนั้นผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติต้องมีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดีทั้งด้านไวยากรณ์และการสื่อสาร ผู้ที่จบปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติจะได้รับอัตราเงินสูตร/อัตราค่าจ้างสูงกว่าผู้ที่จบปริญญาตรีในหลักสูตรปกติ บางแห่งจะให้ค่าภาษาเพิ่มอีกด้วยเป็นเงินหลายพันบาท มีโอกาสสูงที่จะได้ทำงานกับบริษัทต่างชาติ ได้รับคัดเลือกเดินทางไปศึกษา/ดูงานในต่างประเทศ และเลื่อนขึ้นสู่ระดับผู้บริหารระดับสูง การเตรียมตัวด้านภาษาอังกฤษ มีดังนี้

คำศัพท์ - ถ้าเป็นไปได้ควรเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา อ่านการ์ตูนภาษาอังกฤษ ดูวิดีโอภาษาอังกฤษ คัดลอกศัพท์และคำแปลลงสมุดเป็นประจำและสม่ำเสมอ โดยไม่ต้องท่องคำศัพท์ พอถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นต้องอ่านข่าวภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เช่น บางกอกโพสต์ จะมีการเรียนรู้คำศัพท์จากข่าวดัง แปลคำศัพท์เป็นไทย คัดลอกคำศัพท์และคำแปลลงสมุดเป็นประจำและสม่ำเสมอ โดยไม่ต้องท่องคำศัพท์เช่นเดียวกัน พอขึ้นขึ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพิ่มการอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ต่างประเทศแบบออนไลน์ เช่น China Daily, The Gurdian, The New Sreeet Journal, The Straigt Time, BBC, CNN, UP เป็นต้น เลือกคำศัพท์ที่พาดหัวข้อข่าวและในเนื้อเรื่องที่เป็นคำศัพท์ยาก นำมาเขียนลงสมุด แล้วเปิดคำแปลด้วยดิกชันนารีออนไลน์ เช่น Longdoo.com แล้วเขียนคำแปล ทำแบบนี้เป็นประจำและสม่ำเสมอ จะช่วยให้จำคำศัพท์ได้มากขึ้นโดยไม่ต้องท่องจำคำศัพท์ 

เพิ่มทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ - สมัครเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษาต่างประเทศที่มีอยู่หลายแห่ง 1 - 2 คอร์ส เป็นการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้งศัพท์ ไวยากรณ์ การเรียงความ การพูด การฟัง และฝึกทำโจทย์วิชาต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ
ฝึกเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (assay) - ฝึกเขียนเรียงความเป็นภาษาไทยประมาณครึ่งหน้ากระดาษเอ 4 แล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษ ในครั้งแรกๆ ลองแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยไม่มีการใช้ดิกชันนารี หรือ Google Translate ถ้าทำได้ไม่ได้ให้ใช้ Google Translate ช่วยแปลงจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ แล้วคัดลอกด้วยลายมือลงสมุด (ไม่ควรใช้เทคนิค C&P - คัดลอก-copy/ตัด-cut & วาง-paste) เพราะการเขียนด้วยลายมือใจจะจดจ่ออยู่ที่คำศัพท์และประโยคจะช่วยให้จำประโยคได้โดยไม่ต้องท่องจำ ทำแบบนี้บ่อยๆ ต่อมาลองแปลโดยไม่ต้องใช้ตัวช่วยใดๆ แล้วนำไปเปรียบเทียบกับการแปลของ Google Translate ฝึกทำบ่อยๆ เป็นประจำและอย่างต่อเนื่อง จะสามารถแปลเรียงความจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้ดีมากยิ่งขึ้น ต่อมาฝึกเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษจากเรื่องอะไรก็ได้ที่นึกขึ้นได้ หรืออ่านเจอในหนังสือ หรือได้ยินได้ฟังมา หรือเป็นข่าวดัง เสร็จแล้วนำไปตรวจความถูกต้องของไวยากรณ์แบบออนไนล์ได้ที่ https://www.grammarcheck.net/editor/ ไม่เสียค่าใช้ โปรแกรมจะตรวจสอบคำผิดในประโยค หรือแก้ไขรูปประโยคถ้าพบว่าประโยคที่เราเขียนไม่ถูกหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ จะต้องเขียนคำแก้ในสมุดด้วยปากกาสีแดง แล้วอ่านทวนและเขียนเรียงความภาษาอังกฤษที่แก้ไขถูกต้องแล้ว ทำบ่อยๆ เป็นประจำและสม่ำเสมอจะช่วยพัฒนาการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษจะให้เขียนตอนที่สอบสัมภาษณ์ เขียนสดๆ ต่อหน้าคณะกรรมการ โดยที่กำหนดหัวเรื่อง (topic) ให้ หรือให้เลือกหัวเรื่องที่เป็นข่าวดังว่ามีเนื้อข่าวโดยย่ออะไรและเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาซึ่งจะต้องเพิ่มความคิดเห็นลงไป ภายใต้เค้าโครง "อะไร ที่ไหน อย่างไร เพราะอะไร ทำไม จะแก้ปัญหาอย่างไร" ความยาวประมาณ 1 หน้ากระดาษเอ 4
สอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ - ในภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ควรไปสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่มีการจัดสอบ เช่น
GE สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
TU-GET มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
CU-TEP จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
KU-EXITE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
STEP มหาวิทยาลัยศิลปากร
TOEIC
TOEFL
IELTS
Cambridge English Exam

สอบไปเรื่อยๆ หลายๆ ครั้ง จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคการเรียนที่ 1 จะได้คะแนนที่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตรนานาชาติ เลือกเอาคะแนนที่ดีที่สุดยื่นประกอบเอกสารอื่นๆ ในการสมัคร  ผู้ที่ไม่ประสงค์จะเรียนหลักสูตรนานาชาติสามารถข้ามการเตรียมตัวในหัวข้อนี้

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ


แหล่งงาน
สืบค้นจากเว็บไซต์ jobbkk.com, jobthai.com, jobth.com

สรุป
การรู้รายละเอียดของแต่ละสาขาวิชาด้านเทคโนโลยี การเตรียมจัดทำแฟ้มสะสมงานเพื่อใช้ในการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือก แหล่งค้นคว้ารายละเอียดของสาขาวิชาที่สนใจ และแหล่งงาน จะช่วยให้มีความพร้อมในการสมัครคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในคณะ สาขาวิชาด้านเทคโนโลยีที่ปรารถนาได้ในโอกาสสูง นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วในสาขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ต้องหาทางเรียนเสริมนอกห้องเรียนแบบออนไลน์เกี่ยวกับภาษาซี/ไพธอนเบื้องต้น (ต้องมีความรู้ภาษาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ภาษา) การเขียนขั้นตอนวิธี (Algorithm) และแผนผังการทำงาน (Flow chart) ให้มีทักษะและความชำนาญเพราะว่ากรรมการจะให้เขียนต่อหน้าในขณะกำลังสัมภาษณ์ บางมหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบข้อเขียนและปฏิบัติด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์อีกด้วยเพื่อคัดกรอง สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ต้องเรียนเสริมการวาดลายเส้นโดยเลือกเรียนกับรุ่นพี่นักศึกษาสถาปัตย์/ออกแบบ หรือสถาบันกวดวิชาเข้าสถาปัตย์ ถ้าไม่มีเวลาให้เรียนรู้ทฤษฎีและหลักการที่ถูกต้องในการวาดลายเส้นจากยูทูป ฝึกบ่อยๆ จนเกิดทักษะและความชำนาญ ไม่เน้นด้านความสวยงามแต่เน้นด้านความคิดสร้างสรรค์ ส่วนหลักสูตรนานาชาตินั้นรู้ดีอยู่แล้วว่าจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด หนังสือและตำราเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น ทักษะด้านภาษาอังกฤษต้องอยู่ในระดับดีจนถึงดีมากจึงถูกพิจารณาเป็นคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นอันดับแรก ส่วนเกรดวิชาหลักในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) จะถูกพิจารณารองลงมาหรือบางมหาวิทยาลัยไม่พิจารณาเลยก็ได้ หรืออาจกำหนดเกณฑ์คะแนนสอบ TCAS ไว้ (แตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย) สามารถค้นดูสถิติคะแนนสูง-ต่ำในแต่ละปีได้ที่เว็บไซต์ mytcas.com หรือใช้กูเกิ้ลค้นหาคำว่า "คะแนนสูง-ต่ำ" จะเห็นตารางข้อมูลของทุกสาขาวิชาและทุกมหาวิทยาลัย กดปุ่ม [F3] ค้นหาสาขาวิชาที่อยากดูคะแนนสูง-ต่ำ เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะเห็นไฮไลต์ที่คำว่า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีคะแนนสูง-ต่ำ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้สอบผ่าน และอื่นๆ  สุดท้ายอาจจะสืบค้นหาข้อมูลอัตราค่าจ้าง/อัตราเงินเดือน/อัตราค่าตอบแทนในแต่ละอาชีพด้านเทคโนโลยีซึ่งมีอยู่มากกมายที่แตกต่างกันทางเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อนำข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยของผู้จะเรียนได้ตรงตามความรู้ ทักษะ และความพึงพอใจของผู้จะเรียนในระดับอุดมศึกษาเพื่อประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีต่อไป

จากที่ได้รวบรวมสาขาด้านเทคโนโยีในข้างต้น จะเห็นว่ามีหลายสาขามาก ไม่สะดวกในการดูสักเท่าไร จึงมีแนวคิดจะเขียนโค้ดและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อทำเป็นเว็บแอ๊ป จะช่วยให้การค้นหาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น โปรดติดตามตอนที่ 2 การสร้าง Wep Application ระบบข้อมูลสาขาด้านเทคโนโลยีในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย

อ้างอิง

วิศวกรรมศาสตร์ แต่ละสาขา เหมาะกับใคร? จบไปทำงานอะไรได้บ้าง? https://www.admissionpremium.com/engineer/news/4965
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://www.cpe.ku.ac.th/?page_id=95
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมการบิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://ase.eng.ku.ac.th/ https://curriculum.kmitl.ac.th/curriculum/วิศวกรรมขนส่งทางราง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง https://curriculum.kmitl.ac.th/curriculum/วิศวกรรมอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมการเกษตรอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง https://www.kmitl.ac.th/node/458 https://curriculum.kmitl.ac.th/curriculum/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุนาโน (nanomaterials) https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/62230
วิทยาลัยการชลประธาน กรมชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://www.irricollege.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี http://ae.engineer.rmutt.ac.th/หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บ/
สำรวจกันหน่อย … คณะวิศวกรรมศาสตร์มีสาขาอะไรบ้างนะ ??? ตอนที่ 1 https://www.webythebrain.com/article/what-faculty-of-engineering-episode-1
สำรวจกันหน่อย … คณะวิศวกรรมศาสตร์มีสาขาอะไรบ้างนะ ??? ตอนที่ 2 https://www.webythebrain.com/article/what-faculty-of-engineering-episode-2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ https://www.sau.ac.th/crouse-fe-5.html
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด https://www.u-review.in.th/th/edu/34262
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.eng.chula.ac.th/th/department/department-of-mining-and-petroleum-engineering
โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล https://www.sirirajeducationexpo.com/not-only-doctor-body-instru
คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://www.opto.ru.ac.th
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง https://www.mfu.ac.th/education/program/program-bachelor/bachelor-costmetic/bsc-program-cosmetic/bachelor-cosmetic-science.html
รู้ก่อนเรียน สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีสาขาอะไรบ้าง? https://www.admissionpremium.com/arch/news/3465
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง https://cosmeticscience.mfu.ac.th/cosmetic-sci-course/cosmetic-sci-bachelor/cosmeticscience-4838.html
รู้จักกับ Data Engineer และทักษะที่ต้องรู้ https://www.9experttraining.com/articles/data-engineer-คือใคร
วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ https://www.edugentutor.com/content/?ctid=MjAxMTAwMTE=
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์ https://computing.psu.ac.th/th/b-eng-digital-engineer-international-program/
ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ พระนครเหนือ เรียนอะไรบ้าง https://www.trueplookpanya.com/tcas/article/detail/66989
"โลจิสติกส์" เรียนเกี่ยวกับอะไร เรียนที่ไหน จบไปทำงานอะไร https://www.admissionpremium.com/logis/news/3540