ระบบห้องสมุด
 ระบบรับ-ส่งไฟล์ในหน่วยงาน
 ระบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม
 ระบบสำรวจผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการ
 ระบบการสอน-ประเมินผลการเรียนผ่านเว็บ (WBI)
 ระบบประเมินผลการเรียนแบบออนไลน์
 ระบบสำรวจ-จัดการครุภัณฑ์
 ระบบจัดการคลังวัสดุ
 ระบบจัดการวัคซีนสำหรับสัตว์
 ระบบบริหารงานวิจัย-งานวิชาการ
 ระบบจัดการข้อมูลชุมนุม
 ระบบส่งงาน-ตรวจสอบงานของนักศึกษา (comming soon...!)